Kwalifikowana pierwsza pomoc

KURS KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Kursy prowadzimy w systemem weekendowym, jak i codziennym w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

 

KURS ODBĘDZIE SIĘ PRZY ZEBRANIU GRUPY MINIMUM 12 OSÓB ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODWOŁANIA SZKOLENIE W PRZYPADKU NIE ZEBRANIA SIĘ GRUPY CHĘTNYCH.

Cena KPP: 750 zł/os
Recertyfikacja: 250 zł/os

Zapisy na e-mail: maxlife_fundacja@wp.pl

Więcej informacji pod numerem tel. 604 23 70 93

________________________________________
Szkolenie, które oferujemy to „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” w wymiarze 66 godzin (teoria 25 godzin, ćwiczenia 41 godzin) jest zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego.
Po zdaniu egzaminu końcowego KPP uczestnik otrzymuje Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

DLACZEGO
________________________________________
Głównym celem kursu jest przygotowanie ratowników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.

Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.

Szkolenie jest zgodne z:
1. Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.
3. REALIZOWANY ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA nr 2408 z 16 grudnia 2019r.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy, którzy wykonują swój zawód z pasją i chcą się podzielić wiedzą. Wszyscy nasi wykładowcy posiadają doświadczenie w pracy zawodowej w zespołach ratownictwa medycznego bądź w szpitalnym oddziale ratunkowym co pozwala na wzbogacenie przedstawianych treści przykładami, wynikającymi z codziennej pracy zawodowej.

DLA KOGO
________________________________________
• Państwowej Straży Pożarnej
• ochotniczych straży pożarnych
• zakładowych straży pożarnych
• jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
• jednostek współpracujących z systemem PRM i KSRG: WOPR, GOPR, TOPR itp.
• Policji
• Wojska Polskiego
• Straży Granicznej
• innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie – po spełnieniu odpowiednich warunków, udział w nim może wziąć osoba indywidualna.
Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

PROGRAM KURSU
________________________________________
Zajęcia teoretyczne:
1. Organizacja ratownictwa medycznego podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Zajęcia praktyczne:
1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
2. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
3. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
4. Poszkodowany nieprzytomny
5. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
6. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
7. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
8. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
9. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
10. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
11. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
12. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

EGZAMIN
________________________________________
Egzamin składa się z dwóch części:
1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
2. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
a) dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
b) resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Po zdaniu egzaminu końcowego KPP uczestnik otrzymuje Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

I CO DALEJ…
________________________________________
Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu, zdobywasz tytuł RATOWNIKA, co uprawnia Cię do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP.
Zakres czynności wykonywanych przez RATOWNIKA w ramach KPP obejmuje, zgodnie z ustawą o PRM:
• resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego
• tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
• unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
• ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem
• prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
• stosowanie tlenoterapii biernej
• ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
• wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
• prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o PRM.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?
________________________________________
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
• Wydrukuj, wypełnij i prześlij skan formularza – jest to potwierdzenie zgłoszenia.
• Na adres e-mail podany w zgłoszeniu otrzymasz informację z danymi niezbędnymi do wykonania płatności za szkolenie.
• Kwotę należy przelać na konto w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego.Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.
• Nieterminowa płatność lub jej brak powoduje anulowanie zgłoszenia.
W przypadku planowanego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego, do formularza należy dołączyć kopie dokumentów:
• Poświadczającego przynależność do jednostki, w której uczestnik jest zatrudniony, jest jej członkiem lub pełni w niej służbę, np. OSP, GOPR, WOPR itp.

• Zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
________________________________________
Zapraszamy również na egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika poprzedzony kursem przypominającym
i aktualizującym wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wymóg uczestnictwa w kursie:
– przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzająca program kursu KPP.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.

MaxLife - fundacja